"Don't chase"

"Got him boooyyyy"

https://www.youtube.com/watch?v=HJRUFyxFPwM