eye beams! : https://www.youtube.com/watch?v=i7QtSo96SyY